Priključna i zaštitna instalacija

Priključna i zaštitna instalacija

Ormarići za fotonaponske elektrane dijele se na zaštitne i priključno-mjerne ormariće. Zaštitni ormarići imaju funkciju zaštite fotonaponskih panela i izmjenjivača od prenapona, struja kratkog spoja, preopterećenja i dr. Također imaju i mogućnost ugradnje nadzora pojedinih komponenti kao i cijelog sistema.
Priključno-mjerni ormarić objedinjuje funkciju priključenja na postojeću niskonaponsku mrežu i mjernog mjesta fotonaponskih elektrana.

Zaštitna instalacija osigurava naponsku i strujnu zaštitu opreme i ljudi, kao i prekidanje struje prilikom kvara i normalnih pogonskih prilika. Odnosi se na odabir prekidača snage, zaštitnih prekidača, FID zaštitne sklopke, odvodnike prenapona i ostale zaštitne  opreme što ovisi o pojedinoj elektrani.